Chất lượng học tập, giảng dạy và nghiên cứu cần đi liền với cơ sở vật chất tốt. Chúng tôi giả thiết rằng những cơ sở giáo dục đại học có cơ sở vật chất tốt cần tối thiểu phải có một môi trường sư phạm rộng rãi và thư viện có chất lượng. Không gian lớp học chật hẹp sẽ không được xem một môi trường học tập tốt [1]. Đối với môi trường đào tạo, nguồn thông tin tham khảo trong thư viện đóng vài trò rất quan trọng. Ở đây chúng tôi đo thư viện bằng tỷ lệ đầu sách trên sinh viên. Như thế trường càng có nhiều sách, sinh viên càng có nhiều cơ hội tiếp cận để nâng cao chất lượng học tập, điều giúp phản ánh sự quan tâm tâm đầu tư của nhà trường đến tạo chất lượng học tập của sinh viên.

Với những giả thiết ấy, chúng tôi đo chất lượng cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ đào tạo của trường bằng diện tích giảng đườngsố lượng đầu sách trong thư viện trường.

Chất lượng quản trị là một yếu tố rất quan trọng nhưng khó để lượng hóa. Có rất nhiều cách tiếp cận để đánh giá chất lượng quản trị. Ví dụ đánh giá xem hệ thống quản lý chất lượng toàn trường có áp dụng tiêu chuẩn ISO không, kết quả ra sao, trường đã chuyển sang đào tạo tín chỉ chưa và sinh viên có thể đăng ký môn học qua mạng không, hệ thống quản lý sinh viên đã được áp dụng công nghệ thông tin ở mức nào, hệ thống quản lý cán bộ và hành chính nhà trường đã trực tuyến ở mức nào, v.v… Tuy nhiên, để có số liệu của những yếu tố đó đòi hỏi một khảo sát chi tiết và chuyên sâu, ngoài khả năng hiện tại của chúng tôi trong báo cáo năm nay.

Trong báo cáo này, chúng tôi đo chất lượng quản trị bằng chỉ số minh bạch thông tin. Khi làm điều đó, chúng tôi giả thiết rằng có sự tương quan giữa chất lượng quản trị đại học với việc công khai minh bạch các nguồn thông tin của mình trên website nhà trường. Trường nào càng cung cấp thông tin minh bạch, đầy đủ và cập nhật về trường (ra bên ngoài) – nhiều cơ hội rằng nhà trường tự tin, coi trọng và làm tốt việc quản trị chất lượng (từ bên trong). Chỉ số minh bạch thông tin được xây dựng dựa trên việc các cơ sơ giáo dục đại học thực hiện quy định Ba công khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo như thế nào (Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống quốc dân).

———————————————————–

[1] Giảng đường càng lớn, sinh viên sẽ càng có nhiều không gian cho việc học tập. Dù rất muốn, chúng tôi cũng không có đủ thông tin đầy đủ về điều kiện trang thiết bị của lớp học (như máy chiếu, thiết bị hỗ trợ học tập) hay cơ sở vật chất khác (trang thiết bị thí nghiệm, phòng máy tính, ký túc xá, v.v.) – những yếu tố giúp đánh giá đầy đủ hơn về điều kiện học tập của sinh viên.

[2]. Đây cũng là một nội dung thể hiện tính phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam như chúng tôi đã nêu trong phần nguyên tắc xếp hạng đại học.

[3] Ba nội dung công khai bao gồm (i) công khai cam kết chất lượng giao dục và chất lượng giáo dục thực tế; (ii) công khai các điều kiên đảm bảo chất lượng giáo dục; và (iii) công khai tài chính.