Số liệu về cán bộ, sinh viên và cơ sở vật chất

Nguồn số liệu về cán bộ, sinh viên và cơ sở vật chất được tổng hợp từ các nguồn sau:

 • Báo cáo theo Quy chế Ba công khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009[1];
 • Website thông tin chính thức của trường;
 • Cẩm nang và số tay tuyển sinh hàng năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
 • Thống kê trên trang web của các cục/vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Thông tin cung cấp trực tiếp bởi nhà trường [2].

Số liệu về bài báo và trích dẫn

Nguồn số bài báo khoa học và trích dẫn[3] được chúng tôi thống kê từ trang web:

 • Cơ sở dữ liệu khoa học WOS;
 • Website thông tin chính thức của trường;
 • Thông tin cung cấp trực tiếp bởi nhà trường 24.

Số liệu về điểm thi đầu vào đại học

Nguồn điểm thi đại học của sinh viên được chúng tôi thống kê từ:

 • Website thống kê điểm chuẩn đầu vào đại học và phổ điểm do các cơ quan thông tấn báo chí cung cấp trực tuyến;
 • Website thông tin chính thức của trường;
 • Cẩm nang và số tay tuyển sinh hàng năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
 • Thống kê trên trang web của các cục/vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Thông tin cung cấp trực tiếp bởi nhà trường 24.

Số liệu về minh bạch thông tin

Nguồn số liệu về minh bạch thông tin được chúng tôi tham khảo từ báo cáo:

 • Báo cáo của World Bank do DEPOCEN thực hiện đánh giá sự minh bạch thông tin của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trên website.

 

————————————————-

[1] Điều đó cho thấy, báo cáo ba công khai có ý nghĩa quan trọng về minh bạch thông tin, làm tiền đề cho chúng tôi có được số liệu để xây dựng báo cáo này.

[2] Số liệu sau khi thu thập từ các nguồn độc lập đã được gửi tới từng đơn vị cơ sở giáo dục đại học. Chúng tôi đề nghị các đơn vị này cải chính số liệu chưa chính xác hoặc chia sẻ số liệu. Chúng tôi đã nhận được phản hồi từ nhiều đơn vị, và cập nhật những số liệu chúng tôi cho là tin cậy vào bảng xếp hạng lần này.

[3] Trong báo cáo lần đầu này, chúng tôi tính số bài báo có ít nhất một tác giả công tác tại cơ sở giáo dục đại học. Trong những báo cáo tới, chúng tôi sẽ cân nhắc chuẩn hóa theo trọng số giảm đi với những bài báo có nhiều tác giả.