Chúng tôi tham số hóa các thước đo xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam thành bộ tiêu chí cho trong bảng dưới đây. Trong đó, chúng tôi đề xuất trọng số xếp hạng tương ứng cho mỗi tiêu chí này.

Thước đo xếp hạng Trọng số
xếp hạng
Mã số tiêu chí Tiêu chí
đánh giá
Trọng số
thành phần
Chỉ số
đánh giá
Đơn vị
tính
Nghiên cứu khoa học 40% A1 Quy mô và chất lượng nghiên cứu 20% Số bài báo khoa học ISI hàng năm Số bài báo
A2 Ảnh hưởng trong khoa học 10% Số trích dẫn khoa học dành cho các bài báo này Số trích dẫn
A3 Năng suất nghiên cứu 10% Số bài báo ISI trên mỗi giảng viên Số bài báo/giảng viên
Giáo dục và đào tạo 40% B1 Quy mô đào tạo 10% Số sinh viên đại học và sau đại học đang theo học Số sinh viên
B2 Đội ngũ giảng dạy 10% Số giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên Số giảng viên
B3 Chất lượng giảng dạy 10% Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trên sinh viên Số giảng viên/sinh viên
B4 Chất lượng sinh viên 10% Xếp hạng sinh viên dựa trên điểm thi đại học Percentileđiểm thi đại học
Cơ sở vật chất và quản trị 20% C1 Giảng đường 5% Tỷ lệ diện tích giảng đường trên sinh viên Số mét vuông/sinh viên
C2 Thư viện 5% Tỷ lệ đầu sách trên mỗi sinh viên Số đầu sách/sinh viên
C3 Chất lượng quản trị 10% Chỉ số minh bạch thông tin Điểm số