ThS. Trần Thanh Thủy

Thành viên Dự án Xếp hạng

ThS. Trần Thanh Thuỷ là nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển (DEPOCEN). Chị có bằng Cử nhân tại Đại học Ngoại thương Hà Nội và Thạc sỹ Xã hội học tại Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Trong quá trình công tác tại Trung tâm DEPOCEN, chị tham gia vào nghiên cứu và tư vấn cho các tổ chức trong nước và Quốc tế như: Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Quỹ Châu Á, UNFPA, JICA, Bộ Tài Chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các lĩnh vực quan tâm của chị bao gồm giáo dục, đất đai, phát triển nông thôn, xoá đói giảm nghèo và bình đẳng giới.