ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền

Thành viên Dự án Xếp hạng

ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền là giảng viên khoa Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. ThS Nguyễn Thu Huyền vừa bảo vệ xong luận án tiến sĩ giáo dục về kiểm tra, đánh giá tại Đại học East Anglia, Anh quốc. Là người tham gia tích cực vào các dự án nghiên cứu, hoạt động học thuật lẫn hoạt động giáo dục cộng đồng, ThS Huyền là người sáng lập tổ chức thiện nguyện Sách và Trẻ thơ chuyên hỗ trợ thành lập thư viện và thực hiện các chương trình giáo dục cho trẻ em.